خوردگی در نسوزها

ارایه انواع قطعات یدکی کامیون و ماشین آلات

خوردگی ممکن است به وسیله مکانیزم‌هایی همانند انحلال دیرگداز در تماس با مذاب، واکنش و نفوذ گازها، فلزهای جامد، نفوذ سرباره در درون خلل و فرج و تغییر ماهیت ناحیه واکنش کرده شکل گیرد. در این نوشتار سعی گردیده است عوامل موثر در ایجاد خوردگی در دیرگداز‌ها مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گیرد.